Hur mycket gynnar en bättre dräneringsstatus jordbruksmarkens långsiktiga bördighet, skörden och miljön?

Projektledare

Wesström, Ingrid

Medsökande

Abraham Joel
Barbro Ulén
David van Alphen de Veer
Ingrid Wesström

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

640000

 

Inriktning

Ingen övergödning Ett rikt odlingslandskap

Område

Delområde

Kort beskrivning

En förbättrad strategi för dränering av åkermarken är viktig både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Det finns indikationer på miljömässiga fördelar med en god dränering, men det saknas studier som direkt visar detta. Projektets syfte är att ta fram rekommendationer för ny- och omdränering av lerjordar och att utreda hur en förbättrad dränering med eller utan kalkfilter påverkar läckaget av erosionsfosfor (PP) och löst reaktiv fosfor (DRP). Inom projektet kommer undersökningar att klargöra om det går att förlänga odlingssäsongen och minska packningsskador och därigenom stärka markstrukturen och säkra en långsiktig markbördighet samt minska fosforförlusterna med ett lämpligt dimensionerat dräneringssystem. Förbättrad dränering kommer att studeras i ett nytt fältförsök på en lerjord med högt P-AL tal. Resultaten följs upp med modellering i DRAINMOD. I två existerande försök där det ingår både ny dränering och kalkfilterdike kommer direkta mätningar av avrinning, utlakning och episodtransporten att göras. Endast kalkfilterdiken har tidigare uppmuntrats av miljöskäl. Vid prioritering av platser för dessa tas idag inte hänsyn till faktorer som vi anser är mycket viktiga; P-AL talet i marken, dräneringsbehovet och infiltrationsförmågan över hela fältet.


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Ingrid Wesström,
tel 018-671183 Ingrid.Wesstrom@slu.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se