Effekter av svaveltillförsel i åkerböna

Projektledare

Stoltz, Eva

Medsökande

Ann-Charlotte Wallenhammar
Per Ståhl
Elisabet Nadeau

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

500000

 

Inriktning

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa Ingen övergödning Ett rikt odlingslandskap

Område

Delområde

Kort beskrivning

Åkerböna är en viktig fodergröda i ekologisk produktion och den odlade arealen ökar. Otillräcklig svaveltillgänglighet i jorden kan påverka utbyte, proteinhalt, aminosyrasammansättning och proteinets smältbarhet. Syftet är att undersöka effekten av svaveltillförsel i åkerböna. Målet är att utveckla gödslingsrekommendationer för ett foder med hög avkastning och kvalitet. Fyra fältförsök per år under två år etableras på ekologiska fält i fyra olika regioner. Svavel tillförs som Kiserit (MgSO4) eller Gips (CaSO4) på två olika nivåer (20 och 40 kg/ha) och jämförs med en obehandlad kontroll. I försöken bestäms avkastning, proteinhalt och aminosyrasammansättning.
Hypoteser:
Svaveltillförsel i åkerböna ger;
a) Ökad tillväxt och avkastning
b) Högre proteinhalt och en förändrad aminosyrasammansättning med större smältbarhet


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Eva Stoltz,
tel 019-6032721 el 070 395 25 85 eva.stoltz@hushallningssallskapet.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se