Ogräs och kväveläckage kontrolleras i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, morot, lök och spannmål via miniträda, mellangröda och anpassad jordbearbetning

Projektledare

Hansson, David

Medsökande

Sven-Erik Svensson
Anders TS Nilsson

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

369000

 

Inriktning

Ekologisk produktion - inkl. förbättrad djurhälsa Ett rikt odlingslandskap

Område

Delområde

Kort beskrivning

Ett odlingsförsök i en ekologisk växtföljd med färskpotatis, morot, lök, höstspannmål och mellangrödor startades våren 2014 och avslutas under hösten 2016. Odlingsförsökets huvudinriktning var att utvärdera effekten på nattskatta och andra ogräs i ett ekologiskt odlingssystem via miniträda (falska såbäddar) och mellangrödor (facelia, oljerättika) samt rajgräs i höstspannmål. Dessutom studerades kvävedynamiken samt populationsutvecklingen av frilevande nematoder i växtföljden mer översiktligt.

Odlingsförsöket som genomfördes på lätt sandjord med bevattningsmöjlighet vid Norra Åsum (Kristianstad) finansierades av Jordbruksverket och SLF. I projektet fanns inte medel för att studera hela växtföljdsomloppet, vilket är nödvändigt för att undersöka hela växtföljdens potential med dess påverkan på ogräsens fröbank, grödornas förfruktsvärde, kvävedynamiken och nematoderna i växtföljden. En fortsättning på detta projekt skulle leda till att växtföljden kommer i bättre balans genom att effekterna från tidigare odlingssystem minimeras, samt att erhållna resultat kan bekräftas under flera år. Växtföljdsförsöket skulle därför behöva pågå under ytterligare 3 år (2017-2019).

Resultat från de två första åren från det ekologiska växtföljdsförsöket på Norra Åsum visar på hög produktion av färskpotatis, lök och morot samt att ogräsen påverkas beroende på vilka behandlingar och grödor som ingår i växtföljden. Försöksled 1 (färskpotatis – miniträda – facelia) respektive led 3 (korn – miniträda - oljerättika) reducerade effektivast antalet ogräs i fröbanken. Det första året, 2014, uppförökades ogräset i lök och morot (Hansson et al., 2015). Fröbanksanalysen våren 2016 visar att mängden ogräsfrön i löken och moroten har reducerats. Däremot har vi fått ett uppslag av åkerven, troligen beroende på övergången till höstsådd spannmål fr.o.m. 2015.

Mängden kväve i jordprofilen under hösten resp. våren förändras starkt beroende på vilken huvud- och mellangröda som ingår i växtföljden. Lök och morot med efterföljande höstspannmål, verkar resultera i större risk för kväveläckage från höst till vår jämfört med de andra grödorna i växtföljden. Efter det första året i växtföljden var det signifikant lägre antal stubbrots- och rotsårsnematoder efter odling av lök och morot jämfört med de andra försöksleden med potatis + miniträda & facelia, korn + miniträda & oljerättika samt havre med insådd av rajgräs.

I detta nu sökta ”fortsättningsprojekt” kommer i princip samma ogrässtrategi att tillämpas som tidigare, men för att minska kväveläckaget från växtföljden kommer hanteringen av mellangrödorna att förändras genom en modifierad jordberarbetningsstrategi på hösten resp. våren. För att öka kväveeffektiviteten i odlingssystemet skördas mellangrödorna på senhösten och dessa sätts in på ”biogasbanken” under vintern för att återföras följande vår till en ny huvudgröda.

Genom att modifiera bekämpningsstrategin med miniträda under högsommaren, mellangröda på sensommaren, skördade mellangrödor, insådd baljväxtrik vall i höstråg och en modifierad jordbearbetningsstrategi, kommer växtnäringsförlusterna att minska, markbördigheten att öka och växtnäringshushållningen att förbättras. Samtidigt kommer nattskattor och andra fröogräs att kontrolleras ännu bättre i den ekologiska växtföljden med färskpotatis, morot, lök och höstspannmål på lätt jord.

Erfarenheterna från detta fortsättningsprojekt i ekologisk odling bör till stor del kunna tillämpas även inom integrerad produktion av färskpotatis, lök, morot och höstspannmål. Om detta fortsättningsprojekt genomförs ges möjlighet för andra forskare att utföra vetenskapliga studier t.ex. rörande nematoder, biodiversitet, kolinlagring i jorden etc. i den ekologiska växtföljden på Norra Åsum. Sådana studier kan eventuellt finansieras av Partnerskap Alnarp, Jordbruksverket, SLF och Länsstyrelsen med flera.


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: David Hansson,
tel 040-41 51 38 david.hansson@slu.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se