Strukturkalkning som en åtgärd mot fosforförluster från jordbruksmark i hela Sverige.

Projektledare

Hansson, Fredrik

Startår

2017

Beräknas avslutas

2018

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

596000

 

Inriktning

Ingen övergödning

Område

Delområde

Kort beskrivning

• Projektet ger underlag till säkrare prognoser beträffande lönsamhet och miljöeffekter av planerade strukturkalkningsåtgärder.
• Projektet omfattar 8 nya fältförsök med varierande givor av strukturkalk. De startas hösten 2017 i Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen och har samma design som 24 befintliga fältförsök i Skåne utlagda 2014 och 2016; samordningsvinster finns därmed.
• I försöken görs mätningar av bl.a. textur, P-AL, flockvolym och lermineralogi samt ag-gregatstorleksfördelning i obehandlat led vid tillfället för kalkning och nedbrukning.
• Hösten 2018 skördas fältförsöken. Efter skörd hösten 2018 provtas de för bestämning av aggregatstabiliteten (turbiditetsbestämning i en standardiserad procedur).
• Jord från fältförsöken strukturkalkas parallellt på laboratorium under optimala beting-elser och jämförs med tubiditetsresultat från samma jord strukturkalkad i fält. Därmed skapas ett verktyg för rådgivning där förväntad effekt av strukturkalkning kan upp-skattas och kvantifieras under olika fältförhållanden.


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Fredrik Hansson,
tel 0708161056 Fredrik.Hansson@hushallningssallskapet.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se