Fördelning av kvävegivan mellan delskördar i gräsvall

Projektledare

Gustavsson, Anne-Maj

Medsökande

Ola Hallin
Sofia Delin

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

180000

 

Inriktning

Ingen övergödning

Område

Delområde

Kort beskrivning

Vår avsikt är att studera hur fördelningen av kvävegivan mellan delskördar påverkar torrsubstansavkastning och råproteinhalt i gräsvall. Nya mera högavkastande arter och sorter, ökat antal skördar och förändrad kväveleverans från marken har gjort att behovet av nya gödslingsråd är stort. Studien baseras på ett fältförsök där vi avser:
- att ta fram produktionsfunktioner baserade på kvävestegar för varje delskörd;
- att försöka beräkna/modellera kväveleveransen för det aktuella året med hjälp av temperatur, markfukt och nollrutor;
- att samla spektraldata för beståndet som kan användas för att utarbeta metoder för platsspecifik kvävegödsling (t ex Yara N-sensorn eller NDVI).Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Anne-Maj Gustavsson,
tel 090-786 94 17 Anne-Maj.Gustavsson@slu.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se