Tillskottsbevattning för ökat skördeutbyte vid spannmålsodling

Projektledare

Joel, Abraham

Medsökande

Ingrid Wesström
David van Alphen de Veer
Abraham Joel

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

590000

 

Inriktning

Ingen övergödning Ett rikt odlingslandskap

Område

Delområde

Kort beskrivning

Lagom med vatten och växtnäring är en grundförutsättning för goda skördar. Syftet med projektet är att belysa de positiva effekterna som kan uppnås med tillskottsbevattning samt att ta fram rekommendationer för kritiska perioder där bevattning kan väsentligt öka skördeutbytet för tillförda insatsmedel. Projektets innovationsvärde bedöms som stort för näringen då det redan idag finns ett produktionsbortfall på grund av torkstress och nya metoder efterlyses för att motverka dessa effekter på ett rationellt sätt. Resultaten kommer att tas fram genom undersökningar utförda i fält och genom simuleringar med dataprogrammet ”Effektivare växtodling”. Bevattningsbehovet kommer att bestämmas för höst- och vårsådda spannmålsgrödor med kalibrerad IR-temperaturdata uppmätta på fältnivå. En till två bevattningsgivor anpassad efter jordens vattenhållande förmåga kommer att tas fram för att förebygga torkstress genom att beakta grödans behov vid olika utvecklingsstadier och klimatförhållande.


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Abraham Joel,
tel +4618672923 Abraham.Joel@slu.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se