Kvävegödsling och strategi till blandvall i Sverige

Projektledare

Jönsson, Erik

Medsökande

Anna-Karin Krijger
Ola Hallin
Erik Jönsson

Startår

2017

Beräknas avslutas

2019

Medel beviljade av Jordbruksverket

År:

Anslag:

2017

90000

 

Inriktning

Ingen övergödning

Område

Delområde

Kort beskrivning

Avsikten med försöken är att läggas ut på befintliga förstaårsvallar ute hos lantbrukare, för att på detta sätt få variationer mellan platser med olika kväveleveranser och botanisk sammansättning i blandvallen. Ett led innehåller delad kvävegödsling på våren, för att kunna se på effekten samt på möjlighet med att utnyttja tekniken N-sensor i samband med andra givan. Mätningar med N-sensor, registreringar avkastning och botaniska sammansättning kommer att göras i led 1, 5 och 6 vid tidpunkten ca 4 veckor innan förstaskörd samt i alla led 1-6 vid de tre skördetidpunkterna. Resultaten av registreringar kommer att visa på effekten, utbytet och näringskvaliteten av kvävegödslingen i kombinationen med varierande klöverandel, på olika platser i Sverige, i blandvallar med nyare arter och sorter.


Senaste delredovisningen

2017


För mer information: Erik Jönsson,
tel 051124832 erik.jonsson@hushallningssallskapet.se


Gå tillbaka

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se