Delårsredovisning för 2005

Projektledare

Cederberg, Björn

Projekttitel

Slutrapportering av "Det svenska vildbiprojektet"

Motiv och mål

Denna ansökan avser statistisk bearbetning av grunddata och hopskrivining av två rapporter för att tillgängliggöra resultatet av undersökningar av vildbifaunan på åkerholmar och i lämnade strängar av oslagen vall i åkerkanter. Målet är att producera dessa två rapporter samt att sammanställa tidigare kunskapssammanställningar och rapporter till en slutrapport för projektet.

Metodik och arbetssätt

Statistikbearbetning och rapportskrivning.


 

Bilagor till redovisning

Vildbin5.pdf

Vildbin6.pdf

Vildbi_slutrap.pdf


Delredovisning

Två delrapporter har framställts i manusform under nov-dec 2005: Humlor i sparade områden på slagna klövervallar en möjlighet till ökad blomkontinuitet i jordbrukslandskapet, samt
Humlor och solitärbin på åkerholmar


Gå tillbaka

   

Kontaktpersoner:
Eva Dahlberg 036-155176, eva.dahlberg@jordbruksverket.se

sjv line

Växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket, 551 82 Jönköping
tfn: 036-15 50 00
e-post: fou@jordbruksverket.se