sjvlogo Start >> Potatis

Potatisbladmögel Potatis

picture:18.64271a94119e0bdc94080006027/s2112_007.jpg

Bekämpning

Bekämpningströskel
Saknas. Bladmögel måste bekämpas förebyggande på grund av att det är svårt att kontrollera om angrepp uppstått och på grund av risken för angrepp av brunröta i knölarna.
Bekämpningstidpunkt
Färskpotatis: I färskpotatisodlingar där korta växtföljder, små radavstånd, vävtäckning och bevattning till-lämpas, ökar risken för tidiga angrepp av bladmögel markant. Förebyggande behandling görs då väven tas bort. Behandla då även intilliggande fält. I fält med tidigare kända problem med bladmögel bör man överväga att ta bort väven tidigare. I fält med konstaterad marksmitta kan det också vara aktuellt att behandla innan det är dags att ta av väven. Ta då av väven, behandla och lägg tillbaks väven. Bekämpningsintervall, se under matpotatis.

Matpotatis: Första bekämpningen sätts in strax innan blasten sluter sig i raderna eller då blasten är 20-25 cm hög. Fält i områden där marksmitta konstaterats kan behöva behandlas betydligt tidigare. Detta gäller speciellt om mycket regn förekommer under uppkomstfasen. Normalintervall för behandling är 7 dagar. Vid kraftig tillväxt eller mycket gynnsamt väder för bladmöglet, bör intervallet sänkas till 4-5 dagar. Vid stabilt torrt väder och svag tillväxt kan intervallen öka till mellan 10 och 14 dagar. För ett mera optimalt sprutintervall kan be-slutsstödssystem användas. Se Beslutsstödssystem ne-dan.


Stärkelsepotatis: Tack vare stärkelsesorternas bättre bladmögelresistens kan den första behandlingen sättas in när blasten täcker raderna, under förutsättning att risken för marksmitta är liten och att utsädet är fritt från brunröta. Fortsätt bekämpningen även under sensommaren och tidig höst eftersom stärkelsepotatisen avmognar betydligt senare än matpotatisen. Bekämpningsintervall, se under matpotatis.

Beslutsstödssystem (prognosprogram)
Med hjälp av beslutsstödssystem kan bladmögelbekämpningen sättas in med större precision än vid den rutinmässiga bekämpningen. Därmed kan säkrare effekter på bladmöglet uppnås.

Prognosverktygen bygger på väderdata, kännedom om bladmöglets biologi och för vissa system mätningar av t.ex. blasttillväxt.

Exempel på beslutstödsystem som förekommer i Norden är holländska Dacom (tidigare Plant Plus), norska VIPS och danska Skimmelstyring.


Preparat dos
Acrobat 1,0-2,0
Banjo Forte 1,0
Cymbal 0,25
Epok 0,5
Infinito 1,2-1,6
Leimay 0,5
Ranman 0,2+0,15 aktiveringsmedel
Ranman Top 0,5
Revus 0,6
Revus Top 0,6
Shirlan/Zignal (0,3)-0,4
Tanos 0,7
Beakta karenstiden. Läs alltid etiketten.
Förebyggande åtgärder
• använd friskt utsäde
• odla inte potatis oftare än vart 4:e-5:e år på samma fält
• odla mindre mottagliga sorter
• odla potatis bara på väldränerade fält
• välj öppna fält utan skuggande vegetation
• täck av tidigt i färskpotatisodlingar
• bekämpa arvpotatis och bägarnattskatta i hela växtföljden eftersom de kan utgöra smittkällor